Logo - NOWUM Logo - Usługi

Dokumentacja systemu HACCP

Ustawa O bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku, nakłada na szpitale, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, zakłady pracy, które prowadzą żywienie zbiorowe obowiązek wprowadzenia i stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

Prace nad systemem HACCP można rozpocząć po opracowaniu i wdrożeniu Zakładowego Kodeksu Dobrych Praktyk, czyli zasad GHP-GMP.

System HACCP jest systemem, który umożliwia identyfikowanie specyficznych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz panowanie nad nimi poprzez stosowanie dobranych odpowiednio środków zapobiegawczych.

System HACCP, to system polegający na samokontroli. Zakład sam decyduje, które momenty w produkcji lub dystrybucji wiążą się z zagożeniem dla żywności i które spośród nich mogą być skutecznie wyeliminowane. Zakład określa jak zamierza obserwować/ nadzorować niebezpieczne miejsca i co robić, kiedy zagrożenie się pojawi.

W celu wykazanie, że opracowany i wdrożony system, w praktyce działa zgodnie z przyjętymi założeniami zapisanymi w dokumentacji systemowej oraz że jest on skuteczny w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanej w zakładzie żywności, prowadzona jest weryfikacja systemu tzw. audyt. Wyniki audytu są m.inn. podstawą do wprowadzania aktualizacji w systemie.

Dokumentacja systemu HACCP składa się z:

Dokumentacja Systemu HACCP jest wykonywana indywidualnie do każdego zakładu żywienia zbiorowego, gdyż każdy zakład jest inny i ma inne uwarunkowania. Wykonanie dokumentacji poprzedzone jest oceną stanu aktualnego, na podstawie której zostaje później opracowana dokumentacja.

Dokumentacja zostaje wykonana i dostarczona w terminie do 30 dni roboczych.

Nie wdrożenie zasad systemu, brak wymaganej dokumentacji, skutkuje określonymi w ustawie sankcjami karnymi. Również w przypadku szkody wyrządzonej przez produkty stołówki, odpowiedzialność za tę szkodę ponosi zakład na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W cenie oferty zapewniamy:

Uwaga! Za dodatkową opłatą opracowanie może być rozszerzone o opisy produktów z wyliczeniem wartości odżywczych jednostkowego produktu.

Dodatkowe informacje związane z opracowaniem dokumentacji…

… uzyskają Państwo pod numerem 602 581 531.

Okładka - Dokumentacja systemu HACCP
  • Format: A4,
  • Cena: negocjowana, ustalona po pierwszym spotkaniu.

Jak zamówić tę usługę?

Polecamy również…

Szkolenia:

Publikacje:

Zobacz wszystkie usługi

Jak zamawiać?

Usługę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Sposoby płatności

Należność za usługę reguluje się:

Przelewem
na konto:
ING Bank Śląski O/Gliwice
43 1050 1298 1000 0022 9781 1412

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.