Logo - NOWUM Logo - Szkolenia

Oferta szkoleń

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem z naszej oferty, prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza wstępnego zgłoszenia.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych — obowiązki i uprawnienia dyrektorów, wychowawców i nauczycieli oraz ich odpowiedzialność

Celem szkolenia jest wskazanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i wychowanków. Zapoznanie z metodami i procedurami postępowania w sprawach nieletnich w sytuacjach występujących zagrożeń, a także zasadami odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków.

Szkolenie kierowane jest do dyrektorów placówek oświatowych, wychowawców, pedagogów szkolnych i innych nauczycieli.

Więcej »

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywionych w zakładzie żywienia zbiorowego

Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywionych — co zostało określone w ustawie O bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i odpowiedzialności osób biorących udział w procesie produkcji i obrocie żywnością (kucharka, pomoc kuchenna, intendent) oraz osób nadzorujących stołówkę w placówce.

Więcej »

Zasady racjonalnego żywienia w żywieniu zbiorowym. Organizacja żywienia.

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego realizowane szczególnie wobec dzieci i młodzieży, wymusza na organizatorze konieczność prawidłowego sposobu żywienia nie tylko dlatego, aby zapobiec chorobom, ale i dlatego, żeby umożliwić wyzwolenie wszystkich potencjalnych sił biologicznych organizmu, warunkujących prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy oraz wytworzyć należytą odporność na niekorzystne działanie czynników środowiskowych. Racjonalne żywienie to też wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych czyli "nauczanie" właściwego i świadomego odżywiania się.

Celem szkolenia jest m.in. przedstawienie aktualnej wiedzy na temat zaleceń i modeli żywieniowych, nabycie umiejętności praktycznego obliczania średnioważonych racji pokarmowych, organizacji żywienia zbiorowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie jadłospisów.

Więcej »

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego — obowiązki i odpowiedzialność

W zakładzie żywienia zbiorowego do podstawowego zakresu prac i odpowiedzialności intendenta należy w pierwszej kolejności prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem placówki w produkty żywnościowe i ich magazynowaniem.

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi przepisami w tym zakresie, obowiązkami intendenta, zasadami organizowania zakupów (dostaw) oraz uprawnieniami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dostawy (zakupy) produktów na potrzeby stołówki oraz osób nadzorujących stołówki.

Więcej »

Obowiązki płatnika na gruncie ustawy O podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zakres odpowiedzialności płatnika w kontekście Ordynacji podatkowej

Celem szkolenia jest zapoznanie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z ich obowiązkami oraz zasadami odpowiedzialności na gruncie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem praktyki urzędów skarbowych i wytycznych Ministerstwa Finansów.

Więcej »

Praktyczne wdrożenie systemu HACCP i opracowanie dokumentacji

Ustawa O bezpieczeństwie żywności i żywienia zobowiązuje wszystkie zakłady żywienia zbiorowego do wdrożenia i stosowania systemu HACCP — co związane jest z koniecznością prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym prowadzenia weryfikacji systemu celem wykazania, że system w praktyce działa zgodnie z dokumentacją systemową oraz, że jest on skuteczny w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które będą wdrażać system i opracowywać dokumentację oraz Koordynatora ds. HACCP — osobę nadzorującą i analizującą zapisy weryfikacji systemu.

Więcej »

Prawo pracy w służbie zdrowia

Celem szkolenia jest rozwiązanie problemów i wątpliwości, które pojawiają się w trakcie codziennego stosowania przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

Wszystkie zagadnienia są omawiane z uwzględnieniem praktyki sądów pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz przepisów wspólnotowych, w szczególności w zakresie czasu pracy.

Więcej »

Samorządowe prawo pracy w praktyce

Celem szkolenia jest rozwiązanie problemów i wątpliwości, które pojawiają się w trakcie codziennego stosowania przepisów regulujących zatrudnienie pracowników samorządowych, w szczególności po znowelizowaniu ustawy O pracownikach samorządowych.

Zagadnienia są omawiane z uwzględnieniem praktyki sądów pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Więcej »

Sekretariat — kancelaria placówki oświatowej

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami oraz praktycznym prowadzeniem kancelarii (sekretariatu) i dokumentacji placówki oświatowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących sekretariat — kancelarię jak również pomocne jest dla dyrektorów ze względu na organizację pracy sekretariatu i sprawowany nadzór.

Więcej »

Stosowanie przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy w praktyce

Celem szkolenia jest właściwe stosowanie przepisów związanych m. in. z zatrudnieniem, pracą, zmianami w zatrudnieniu, zwalnianiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wynagrodzeniem, nagrodami etc.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, pracowników działu kadr oraz sekretarzy zajmujących się sprawami kadrowymi.

Więcej »

Czas pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z czasem pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany Karty Nauczyciela obowiązującej od 1 września 2009 r., a także nowej ustawy o pracownikach samorządowych, która zawiera bardziej elastyczną regulację w zakresie czasu pracy niż dotychczasowa.

Szkolenie porusza te kwestie, które są niezbędne do prawidłowego planowania czasu pracy pracowników, a także jego rozliczania.

Więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także zasad gospodarowania środkami tego funduszu, wypłacania świadczenia urlopowego oraz współpracy z organizacjami związkowymi.

Wiedza zdobyta na szkoleniu będzie pomocna przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funduszem socjalnym oraz świadczeniami urlopowymi.

Więcej »

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zasadami odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu i innych podmiotów odpowiedzialnych za szkodę powstałą przy wykonywaniu władzy publicznej.

Więcej »

O szkoleniach…

Jak się zapisać?

Na szkolenia otwarte zgłoszenia można dokonać:

Faksem
wysyłając druk zgłoszenia na numer:
(32) 264 38 51
Telefonicznie
dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów:
(32) 264 38 51,
(32) 332 50 57,
lub 604 467 701.
Internetem
korzystając z formularza zgłoszenia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Jeśli wybranego szkolenia nie ma aktualnie w terminarzu, mogą Państwo dokonać wstępnego zgłoszenia wypełniając formularz wstępnego zgłoszenia.

Z chwilą zebrania się grupy prześlemy Państwu informację o terminie i miejscu szkolenia.

Sposoby płatności

Należność za udział w szkoleniu reguluje się:

Przelewem
na konto:
ING Bank Śląski O/Gliwice
43 1050 1298 1000 0022 9781 1412
Gotówką
przed rozpoczęciem zajęć

W czasie szkolenia można nabyć publikacje wydawane przez nasz ośrodek.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.