Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Publikacje

Bezpieczeństwo i higiena nauki i pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bezpieczeństwo i higiena nauki i pracy w szkołach i placówkach 
			oświatowo-wychowawczych

Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny omawia obowiązkowe działania jakie należy podejmować i realizować aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych — zakładach pracy.

Myśl przewodnią opracowania stanowi usystematyzowany opis wymagań zapisanych w obowiązujących przepisach prawa, których przestrzeganie zapewnia i wpływa na właściwy poziom bezpieczeństwa i higieny, w powiązaniu z doświadczeniem autorów — dyrektora, nauczyciela, wychowawcy i społecznego inspektora BHP.

W publikacji omówiono m. in. warunki jakie musi spełniać budynek i otoczenie, warunki zabezpieczenia przecipożarowego, kwalifikację zdarzeń wypadkowych i prowadzenia postępowania powypadkowego, odpowiedzialności pracowników, przedstawiono wybrane przepisy prawa, procedury, zamieszczono wzory obowiązujących dokumentów (druków). Publikacja jest poradnikiem dla dyrektora, wychowawców i nauczycieli oraz pracownika służby BHP.

Więcej »

Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. Pytania i odpowiedzi

Fundusz Świadczeń Socjalnyc w praktyce. Pytania i odpowiedzi.

Publikacja w jasny i przejrzysty sposób daje odpowiedź na wiele pytań związanych z działalnością socjalną wszystkich pracodawców. Stanowi pomoc zarówno dla pracodawców tworzących fundusz, jak i wypłacających świadczenia urlopowe. Szczególną uwagę poświęcono odmiennościom działalności socjalnej w placówkach oświatowych, co zostało zawarte w odrębnych rozdziałach. Udzielone w publikacji wskazówki i odpowiedzi oparte są przede wszystkim o orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także praktykę organów podatkowych.

Publikacja zawiera przykłady, pomocnicze wzory, a także wybrane przepisy prawa. Autorka jest sędzią w sądzie pracy, a także wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Więcej »

Intendent w placówkach żywienia zbiorowego

Intendent w placówkach żywienia zbiorowego

Nowe wydanie zawiera informacje związane z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika zatrudnionego na stanowisku intendenta w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. W publikacji opisano m.in. zadania związane z przygotowaniem „normy żywieniowej” dla żywionej grupy, uwarunkowaniami w zakresie oznakowania zakupywanych produktów (dostaw żywności) do przygotowania posiłków w stołówce placówki, dostaw żywności do zakładu żywienia placówki, przyjęcia na stan magazynu oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. W przystępny sposób opisano przygotowania i prowadzenie postępowania na dostawy żywności w ramach zamówień publicznych, w formie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę oraz dostaw realizowanych w formie pozaustawowej tj. z pominięciem ustawy prawo zamówień publicznych. Zamieszczono wzory wymaganej dokumentacji.

Publikacja stanowi nieocenioną pomoc dla intendenta zmagającego się ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa na co dzień.

Więcej »

Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w praktyce

Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w praktyce

Publikacja w bardzo przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze zagadnienia zawarte w ustawach Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela. Stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy z racji wykonywanych zawodów czy pełnionych funkcji zmagają się ze stosowaniem przepisów prawa na co dzień.

Komentarz oparty jest o praktykę stosowaną przez sądy pracy w sporach pracowniczych i orzecznictwo Sądu Najwyższego ze szczególnym uzwględnieniem zatrudnienia w placówkach oświatowych. Autorka wyjaśnia szereg występujących najczęściej problemów związanych z zatrudnieniem, ustaniem stosunku pracy, świadczeniami pracowniczymi, w tym wszelkimi urlopami, odprawami, sposobem ich ustalania, czasem pracy i zasadami jego rozliczania, uprawnieniami emerytalnymi.

Publikacja zawiera liczne przykłady, a także wzory czynności podejmowanych w ramach stosunku pracy przez pracodawcę i pracownika.

Autorka jest sędzią w sądzie pracy, a także wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomiii i Administracji w Bytomiu.

Więcej »

Nauczycielski stosunek pracy. Pytania i odpowiedzi

Nauczycielski stosunek pracy. Pytania i odpowiedzi.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i pracowników działu kadr. Jest praktycznym poradnikiem, który w swej treści zawiera wiele cennych wskazówek związanych z nawiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy, jego modyfikacją w trakcie trwania oraz ustaniem.

Zawiera liczne przykłady i odpowiedzi związane ze stosowaniem Karty Nauczyciela w powiązaniu z Kodeksem Pracy.

Więcej »

Sekretariat - kancelaria w placówce oświatowo–wychowawczej

Sekretariat – kancelaria w placówce oświatowo–
			wychowawczej

Publikacja zawiera opis podstawowych prac sekretariatu – kancelarii w placówce oświatowo–wychowawczej. Przedstawiono istniejące systemy kancelaryjne ze wskazaniem na system bezdziennikowy, opisano m.in. budowę wykazu akt, sposób archiwizacji dokumentów, sposób brakowania dokumentacji.

Ta książka dotyczy praktyki. Pomaga stworzyć i uporządkować prawidłowe prowadzenie prac biurowych w sekretariacie – kancelarii każdej placówki. Mogą z niej korzystać zarówno ci, którzy dopiero rozpoczynają pracę, jak i długoletni stażem pracownicy, pomocna jest również dla dyrektora, który odpowiada za organizację pracy biurowej i dokumentację wytworzoną w placówce.

Więcej »

Dostawy, usługi, roboty budowlane, a zamówienia publiczne w placówkach oświatowo-wychowawczych i pomocy społecznej

Dostawy, usługi, roboty budowlane, a zamówienia publiczne w 
			placówkach oświatowo-wychowawczych i pomocy społecznej

Realizacja dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość jest wyższa od 14000 euro, musi być realizowana w ramach zamówień publicznych. Książka omawia wybrane tryby postępowania i opisuje konieczne działaniania jakie zamawiający obowiązany jest realizować. Działania zaprezentowano krok po kroku wraz z wieloma dokumentami jakie im towarzyszą. Książka pozwala osobie zainteresowanej tą tematyką, przygotować się efektywnie do najbliższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej »

Zasady GHP-GMP oraz system HACCP w zakładach żywienia zbiorowego

Zasady GHP-GMP oraz system HACCP w zakładach żywienia zbiorowego

Opracowanie zgodne z nową ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia. Publikacja będzie pomocna w samodzielnym opracowaniu i wdrożeniu zasad GHP-GMP i systemu HACCP, w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w szczególności w szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach.

Zawiera praktyczny opis działania oraz tworzenia i prowadzenia wymaganej dokumentacji wraz z licznymi przykładami.

Więcej »

Żywienie zbiorowe w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej

Żywienie zbiorowe w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej

Publikacja zawiera podstawowe informacje z zakresu racjonalnego żywienia i obliczania średnioważonej normy żywieniowej. Opisano wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem procesów i czynności technologicznych oraz podstawowe pojęcia związane z produktami. Zaprezentowano blisko 100 receptur różnych produktów, które z powodzeniem można stosować w stołówkach żywienia zbiorowego. Przedstawione receptury produktów zawierają obliczoną informację żywieniową.

Więcej »

Racjonalne posiłki w żywieniu zbiorowym

Racjonalne posiłki w żywieniu zbiorowym

Publikacja zawiera niezbędne informacje z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia, znaczenia i roli składników odżywczych w żywieniu, omawia zasady układania jadłospisów, obliczania normy żywieniowej dla żywionej grupy. Prezentuje formy oceny sposobu żywienia oraz inne informacje przydatne dla osób odpowiedzialnych za realizację żywienia.

Więcej »

Zarządzanie placówką oświatowo–wychowawczą. Administracyjne obowiązki dyrektora

Zarządzanie placówką oświatowo-wychowawczą. Administracyjne 
			obowiązki dyrektora

W swej codziennej pracy, Dyrektor szkoły, placówki oświatowo- wychowawczej, ma do czynienia z wieloma zagadnieniami określanymi jako "niepedagogiczne", które są działaniami i decyzjami administracyjnymi, wynikającymi z pełnienia funkcji dyrektora – kierownika zakładu pracy i przedstawiciela administracji publicznej – organu prowadzącego.

Więcej »

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.