Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Dostawy, usługi, roboty budowlane, a zamówienia publiczne w placówkach oświatowo-wychowawczych i pomocy społecznej

Realizacja corocznych zadań związanych z dostawami, usługami bądź robotami budowlanymi w ramach przyznanych środków budżetowych, stawia przed dyrektorem pytanie: jak realizować te zadania – z zachowaniem ustawy prawo zamówień publicznych czy z jej pominięciem, aby sposób wydatkowania na ten cel środków budżetowych był zgodny z obowiązującymi przepisami?…

Opracowanie dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość jest wyższa od 14000 euro i nie przekracza progu unijnego czyli obejmuje tzw. zamówienia „podprogowe”. W opracowaniu przedstawiono wybrane tryby postępowania: przetarg nieograniczony, zapytanie o cenę i zamówienie z wolnej ręki – czyli takie formy realizacji zamówień, z którymi w praktyce dyrektor będzie miał najczęściej do czynienia.

Przystępując do realizacji zadania, pojawia się pierwszy problem, czy dostawa, usługa lub robota budowlana będzie realizowana w ramach ustawy o zamówieniach publicznych czy z pominięciem ustawy. Jest to decyzja bardzo ważna, decydująca o całym dalszym postępowaniu. Kolejna, to wybór trybu postępowania. W ramach przewidzianych postępowań o udzielenie zamówienia, zamawiający składa oświadczenie woli i dokonuje czynności, które poprzedzają zawarcie umowy o zamówienie publiczne. Postępowanie prowadzone jest wg. określonych przepisami reguł i w ustawowych terminach. Niezachowanie ich może doprowadzić m.in. do nieważności umowy, nieważności postępowania…

Książka opisuje te działania i prezentuje wzory wybranych dokumentów. Książka, umożliwia Czytelnikowi w sposób kompleksowy przygotować się efektywnie do przeprowadzenia bądź nadzoru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Okładka - Dostawy, usługi, roboty budowlane, a zamówienia 
				publiczne w placówkach oświatowo-wychowawczych i pomocy społecznej
  • ISBN: 978-83-929711-2-2,
  • Format: B5, stron: 134,
  • Rok wydania: 2009,
  • Cena: 55 zł.
  • nakład wyczerpany

Jak zamówić tę książkę?

Spis treści (plik PDF)

Polecamy również…

Publikacje:

Zobacz wszystkie publikacje

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.