Logo - NOWUM Logo - Baza wiedzy

Baza wiedzy

Pytania. Odpowiedzi. Informacje.

Czy wprowadzając Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w szkole podstawowej należy go uzgodnić z Archiwum Państwowym?
03 styczeń 2012

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) i § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375), placówki oświatowo—wychowawcze (będące samorządowymi jednostkami organizacyjnymi) mają obowiązek zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed zniszczeniem bądź utratą powstającej w niej dokumentacji, nadsyłanej i składanej oraz zatwierdzenie przez Archiwum Państwowe, instrukcji określających zasady i tryb postępowania z tą dokumentacją.

Wykonując ten obowiązek, należy przesłać do właściwego (ze względu na lokalizację miejscowości) Archiwum Państwowego, projekt:

  1. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
  2. Instrukcji Kancelaryjnej,
  3. Instrukcji Archiwalnej
oraz projekt rozporządzenia wprowadzającego te dokumenty, uwzględniającego okres przejściowy postępowania z dokumentacją do czasu zatwierdzenia całości przez Archiwum Państwowe wraz z informacją o wygaśnięciu dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Całość musi być oczywiście wysłana za pismem przewodnim i podpisana przez dyrektora placówki, w dwu egzemplarzach.

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Lista artykułów:

Archiwa z:

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.