Logo - NOWUM Logo - Baza wiedzy

Baza wiedzy

Archiwum z 2011 roku.

Czy odpady gastronomiczne w stołówce szkolnej można usuwać przy pomocy młynków koloidalnych?
05 styczeń 2011

Stosowanie młynków koloidalnych jest działaniem sprzecznym z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) zabrania wprowadzania do wód odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Ponadto zakaz wprowadzania odpadów do kanalizacji został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Zgodnie z Art. 9 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych … nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

Odpady żywnościowe powinny zostać unieszkodliwione lub poddane odzyskowi innymi metodami.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest obowiązany. Do tych substancji ⁄ przedmiotów zalicza się m.in. pozostałości z produkcji lub z konsumpcji, produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym oraz produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął.

Zgodnie z Art. 3 ust. 3 pkt 21 ustawy o odpadach, termin unieszkodliwienie odpadów należy rozumieć jako „poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska”.

W zależności od rodzaju odpadów oraz ich przeznaczenia powinna być zawarta stosowna umowa pomiędzy zakładem żywienia zbiorowego (szkołą), a odbiorcą odpadów działającym na podstawie ustawy o odpadach.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.), odpady gastronomiczne oraz przeterminowane środki spożywcze, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt mogą być wykorzystywane do skarmiania zwierząt w schroniskach dla zwierząt lub wykorzystywane w przydomowych kompostowniach.

Zakład żywienia zbiorowego winien w tym zakresie mieć stosowne dokumenty: procedurę, instrukcję, umowę na odbiór odpadów.

Opracowano na podstawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego uzgodnionego z Ministerswtwem Środowiska.

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Bieżące artykuły.

Artykuły z 2010 roku.

Artykuły z 2009 roku.

Artykuły z 2008 roku.

Lista artykułów z 2011 roku:

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.