Logo - NOWUM Logo - Baza wiedzy

Baza wiedzy

Archiwum z 2010 roku.

Opieka nad dzieckiem pracownika pozostającego w dwóch stosunkach pracy – uwagi do art. 188 kodeksu pracy
22 lipiec 2010

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ośrodka dotyczącymi opieki nad dzieckiem wyrażamy pogląd, że w sytuacji pozostawania przez pracownika równolegle w dwóch stosunkach pracy, u każdego z pracodawców przysługuje zwolnienie na opiekę nad dzieckiem, o którym mowa w art. 188 Kp. Departament Prawny Głównego Inspektora Pracy wyraża podobny pogląd i wyjaśnia, że w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o opiekę nad dzieckiem u jednego pracodawcy, nie oznacza to obowiązku wykorzystania tego zwolnienia u innego pracodawcy, takiego który równolegle zatrudnia pracownika (zob.: „Praca i zabezpieczenie społeczne”, 5/2010 r. str. 38)

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Nowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odprawy emerytalnej lub rentowej
21 lipiec 2010

W uchwale z dnia 28 marca 2010 r., II PZP 1/10, Sąd Najwyższy przyjął, że otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub prawa do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej.

W tej ważnej uchwale Sąd Najwyższy po raz kolejny zmierzył się z problemem nabycia prawa do odprawy emerytalnej w sytuacji gdy pracownik otrzymał w przeszłości odprawę rentową. W zapadłym bowiem orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r. (I PK 58/07), stwierdzono, że pobranie przez pracownika odprawy rentowej w związku z przejściem na rentę nie wyklucza nabycia prawa do odprawy emerytalnej z tytułu ustania kolejnego stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Podobny pogląd prezentowała dotychczas Maria Teresa Romer, Sędzia Sądu Najwyższego – w stanie spoczynku, która podkreślała, że przejście na rentę to inne zdarzenie aniżeli przejście na emeryturę i oba zdarzenia generują niezależne prawa do odpraw (tak: w „Prawo pracy – komentarz”, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000 r., str. 373). Pogląd ten prezentowaliśmy na szkoleniach prowadzonych przez Ośrodek, jak również został on zamieszczony na stronie www. Ośrodka („Baza wiedzy”, archiwum – materiał z 30 kwietnia 2009 r.) .

Ostatecznie należy zatem stosować nową uchwałę Sądu Najwyższego z 2010 r. i nie wypłacać odprawy emerytalnej w sytuacji gdy pracownik otrzyma rentową, jak również nie wypłacać różnicy pomiędzy odprawami z racji dłuższego stażu pracy. Takie postępowanie zdaniem Sądu Najwyższego prowadzi do przyznania kolejnej odprawy.

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Pobieranie próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego
2 kwiecień 2010

Od dnia 11 marca 2010 r. zostały złagodzone przepisy w zakresie bezwzględnego obowiązku pobierania i przechowywania próbek żywności w tzw. zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, szczególnie w takich jak żłobki, przedszkola, szkoły...

Zgodnie z nowym zapisem w ustawie, zakład może, a więc nie musi przechowywać próbki wyprodukowanych potraw z krótkim okresem do spożycia. Gdyby serwował gotowe potrawy pochodzące z innego zakładu, to wówczas musiałby przechowywać próbki z każdej partii potraw z krótkim okresem do spożycia. Możliwa też jest umowa zakładająca, że to producent potraw będzie próbki pobierał i przechowywał odciążając od tego obowiązku przedsiębiorcę prowadzącego punkt żywienia.

Zmiana taka została wprowadzona ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 r. Nr 21, poz. 105), w zakresie Art. 72 ust. 1–4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.):

1. Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego może przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie.

2. Zakład, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wprowadzania do obrotu gotowych potraw pochodzących z innych zakładów przechowuje próbki poszczególnych potraw otrzymanych wraz z dostawą partii każdej potrawy o krótkim okresie przydatności do spożycia z zakładu, w którym zostały wyprodukowane.

3. Na podstawie pisemnej umowy zakłady, o których mowa w ust. 2, mogą ustalić, że obowiązek pobierania i przechowywania próbek potraw będzie dotyczył zakładu, w którym potrawy te zostały wyprodukowane.

4. Pobrane próbki potraw są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów.

Ustawa została ogłoszona dnia 8 lutego 2010 r., a nowa treść Art. 72 obowiązuje od dnia 11 marca 2010 r.

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Karty podarunkowe (karty przedpłacone) z funduszu socjalnego
5 luty 2010

Pracodawcy coraz częściej wręczają pracownikom, w ramach świadczeń socjalnych, karty przedpłacone o wartości do 380,00 zł., które są elektroniczną wersją bonu towarowego. Pojawia się wątpliwość w zakresie opodatkowania podatkiem od osób fizycznych tych kart.

W tym zakresie można spotkać dwa przeciwstawne poglądy. Według pierwszego karty przedpłacone nie są świadczeniem pieniężnym. Świadczenie pieniężne bowiem to takie, którego przedmiotem są pieniądze – w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Pieniędzmi są polskie znaki pieniężne – banknoty i monety. Z kolei pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

Nie ulega wątpliwości, że karty przedpłacone nie są pieniędzmi. Uważa się także, że nie spełniają wszystkich warunków do tego, aby uznać je za pieniądz elektroniczny, gdyż nie podlegają wymianie na środki pieniężne. W konsekwencji przyjęcia tego stanowiska karty przedpłacone nie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Według innego, przeciwstawnego poglądu karta przedpłacona może być traktowana jako świadczenie pieniężne, gdyż umożliwia regulowanie zobowiązań o charakterze pieniężnym.

Aktualnie nie jest jednoznaczne stanowisko fiskusa w tej kwestii i istnieje ryzyko, że wartość kart podarunkowych zostanie zaliczona do przychodu pracownika. W konsekwencji zaś odpowiedzialność za niepobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych spadnie na płatnika, czyli pracodawcę.

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Wynagrodzenie nauczycieli w 2010 roku
5 stycznia 2010

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w złotych
Stopień awansu do IX.2010 roku od IX.2010 roku
stażysta 2.286,75 2.446,82
kontraktowy 2.538,30 2.715,97
mianowany 3.292,92 3.523,42
dyplomowany 4.207,62 4.502,15

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Bieżące artykuły.

Artykuły z 2009 roku.

Artykuły z 2008 roku.

Lista artykułów z 2010 roku:

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.