Logo - NOWUM Logo - Baza wiedzy

Baza wiedzy

Archiwum z 2008 roku.

Uczeń powracający po okresie pobytu za granicą, a obowiązek szkolny
15 grudnia 2008

Rodzice powracający do Polski po okresie pobytu za granicą mają obowiązek udać się do dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, lub do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej i przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko za granicą obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dzieci rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia (Art. 15 Ustawy o systemie oświaty).

Zasady przyjmowania do szkół uczniów, którzy uczęszczali do szkoły za granicą, reguluje Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku (Dz.U. Nr 26, poz. 232) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Zgodnie z § 19 ust. 1, p. 3 tego rozporządzenia, uczeń, który uczęszczał do szkoły za granicą przyjmowany jest do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie:

Dzieci, które uczęszczały do szkoły kraju czasowego pobytu i szkoły polskiej realizującej uzupełniający plan nauczania, nie będą musiały po powrocie do Polski składać egzaminów klasyfikacyjnych z języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie.

O przyjęciu dziecka do określonej klasy decyduje dyrektor szkoły, w którego gestii – w przypadku wątpliwości – leży także sprawdzenie poziomu wiedzy dziecka.

Świadectwa uzyskane za granicą podlegają przetłumaczeniu i nostryfikacji.

Kwestie uznawania w polsce uzyskanych za granicą świadectw i dyplomów regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 6 kwietnia 2006 roku (Dz.U. Nr 63, poz. 443) w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

Po stwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków przez osobę ubiegającą się o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą, organ nostryfikacyjny (kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację) wydaje zaświadczenie, które jest ważne łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za granicą albo jego duplikatem.

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Nowe obowiązki w zakresie BHP
17 listopada 2008

Zgodnie z uchwaloną już przez Sejm i przyjętą przez Senat ustawą nowelizującą kodeks pracy, każdy pracodawca będzie musiał wyznaczać pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, ewakuację lub udzielenie pierwszej pomocy. Nowe przepisy, które dostosowują nasze prawo do ustawodawstwa unijnego, mogą obowiązywać już na przełomie grudnia i stycznia.

Wszyscy pracodawcy będą musieli wyznaczyć pracowników do:

Pracownik dbający o ochronę przeciwpożarową musi:

Pracodawca będzie musiał przekazać wszystkim podwładnym:

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Dodatek funkcyjny wychowawcy w przedszkolu
5 września 2008

W dniu 8 lipca 2008 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w myśl której wychowawca grupy przedszkolnej ma prawo do takiego samego dodatku funkcyjnego jak nauczyciel wychowawca w szkole (syg. I PZP 3/08).

Sąd Najwyższy stwierdził, że określenie „wychowawca klasy” wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U. nr 22, poz. 181) obejmuje zarówno nauczyciela w przedszkolu, jak i nauczyciela w szkole.

W uzasadnieniu wskazał, że wątpliwość powstała na tle rozporządzenia z 2005 roku, gdyż poprzednie akty prawne dotyczące wynagrodzenia obejmowały obie grupy nauczycieli. Sąd Najwyższy podkreślił, że uchwała została podjęta po dokonaniu analizy analizy systemowej Karty Nauczyciela, z której jednoznacznie wynika, że prawa i obowiązki nauczycieli przedszkolnych są również objęte jej regulacją na równo z prawami i obowiązkami nauczycieli szkolnych.

Kolejne sformułowania ustawy Karty Nauczyciela odnoszą się zarówno do przedszkola, jak i szkoły – ustawa nie posługuje się pojęciem klasy, tylko oddziału, jak również nie ma w niej zawartej definicji wychowawcy. Dlatego też Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że pojęcie „wychowawca” i „klasa” zawarte w rozporządzeniu winny być wykładane systemowo, ponieważ dotyczą tych samych zajęć i funkcji.

To zaś prowadzi do wniosku, że za ich sprawowanie należą się takie same dodatki funkcyjne.

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Nabycie uprawnień emerytalnych nauczycieli
1 września 2008

W dniu 26 marca 2007 roku Sąd Najwyższy w sprawie I PK 262/06 zajął stanowisko, że przepis art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela, dotyczy także nabycia uprawnień emerytalnych na ogólnych zasadach.

Sąd Najwyższy stwierdził, że powołany przepis prawa nie rozróżnia podstaw nabycia uprawnień emerytalnych, a więc dotyczy zarówno nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej (szczególnej) na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, jak i nabycia uprawnień emerytalnych na ogólnych zasadach.

Powrót do listy Bazy wiedzy »

Bieżące artykuły.

Artykuły z 2010 roku.

Artykuły z 2009 roku.

Lista artykułów z 2008 roku:

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.